Sichuan Yu Xiang Sauce Recipe

Sichuan Yu Xiang Sauce Recipe

Yu Xiang translated as fish-flavored, but it doesn’t have fish in it. Learn how to cook Yu Xiang Sauce, how to store them, and how to use it.